Learn DevOps ตอนที่ 2 : DevOps คืออะไร ?

จากบทความตอนที่แล้ว เราพูดถึงประวัติศาสตร์และทฤษฎีต่างๆ จากวงการอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสำคัญให้เกิด DevOps ขึ้นมา สำหรับบทความตอนนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันว่า DevOps คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรต่อบริษัท ปัญหาทั่วไปของหน่วยงาน IT ความรวดเร็วในการปล่อย software ออกสู่ตลาดของบริษัทเป็นตัวสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง แต่จากตารางผลสำรวจปี 2012 ถึงความถี่ในการ ปล่อย software เพื่อเพิ่ม feature ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาของระบบ พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นเดือนหรือไตรมาสถึงจะปล่อย software version ใหม่ออกสู่ตลาดได้ ในขณะที่บริษัท IT ชั้นนำสามารถปล่อย software โดยใช้ระยะเวลาแค่เป็นวัน ชั่วโมง หรือนาทีเท่านั้น ที่มา : หนังสือ The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win คำถามที่เกิดขึ้นคือเกิดปัญหาอะไร ทำไมบริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถปล่อย software ได้เร็วเท่าบริษัทชั้นนำ จุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจากสองเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงาน IT จะต้องทำให้บริษัทนั่นก็คือ พัฒนาระบบให้ทันการเปลี่ยนของตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน […]

Learn DevOps ตอนที่ 1 : จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปัจจุบันที่เกือบทุกบริษัทใช้ softwareเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนหรือเพิ่มผลกำไร การพัฒนา Software ใหม่ๆรวมถึงการแก้ปัญหาและปรับปรุงเพิ่มความสามารถให้กับ Software จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การนำรูปแบบปฏิบัติที่เรียกว่า DevOps มาปรับใช้กับบริษัทจะช่วยให้บริษัทยกระดับความสามารถในการพัฒนา Software ให้เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนที่ต่ำลง บริษัทที่ไม่สามารถนำ DevOps มาปรับใช้ ก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆสูญเสียความสามารถในแข่งขัน และพ่ายแพ้ให้คู่แข่งไปในที่สุด ยกตัวอย่างในวงการอุตสาหกรรมช่วงทศวรรษที่ 1980 ที่โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มนำระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้เวลาเฉลี่ยในการผลิตจาก 6 สัปดาห์ลดลงเหลือน้อยกว่า 3 สัปดาห์และผลิตสินค้าส่งลูกค้าทันเวลาเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 95% สำหรับโรงงานที่ไม่นำหลักการผลิตแบบลีน มาใช้นั้น ก็ค่อยๆเสียส่วนแบ่งการตลาดและต้องปิดกิจการไปในที่สุด เพราะมีต้นทุนการผลิตที่มากกว่าในการผลิตสินค้าปริมาณเท่ากัน และความน่าเชื่อถือน้อยกว่าเนื่องจากมีโอกาสผลิตสินค้าไม่ทันเวลาสูง ก่อนที่จะไปรู้จักกับ DevOps แบบลงรายละเอียดนั้น บทความตอนนี้จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาและแนวคิดอันเป็นรากฐานสำคัญของ DevOps ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 จนถึงยุคปัจจุบัน โดยพื้นฐานของ DevOps นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 2 ทฤษฎีสำคัญที่ใช้ปฏิวัติกระบวนการผลิตในวงการอุตสาหกรรม นั่นก็คือระบบการผลิตแบบลีนซึ่งเน้นในเรื่องของการกำจัดความสูญเปล่าที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และทฤษฎีข้อจำกัด (Theory […]

องค์ความรู้เกี่ยวกับ In-memory Database ฐานข้อมูลที่ทำงานในหน่วยความจำ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ In-memory Database ฐานข้อมูลที่ทำงานในหน่วยความจำ เป็นการจัดเก็บ data ทั้งหมดไว้ใน memory ทำให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วกว่าค่อนข้างมาก เพราะ memory มีการคำนวนซับซ้อนน้อยกว่า HDD เป็นการจัดเก็บ data ทั้งหมดไว้ใน memory ทำให้การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วกว่าค่อนข้างมาก เพราะ memory มีการคำนวนซับซ้อนน้อยกว่า HDD จากภาพ การเข้าถึง data แบบเก่า ต้องมีการ load data ไปไว้ในที่หนึ่ง เพื่อให้ application นำไปใช้งาน แต่แบบใหม่ application สามารถเข้าถึง data ได้ทันที เพระ application และ data สามารถทำงานอยู่ในที่เดียวกัน จากภาพที่ละเอียดมากขึ้น จะเห็นว่าแบบเก่าจะเก็บ data ใน HDD ทำให้เมื่อมีการเรียกใช้ data จาก Application จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการ load data […]

Backup Solutions

Backup Solutions Backup Solution ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญเมื่อองค์กรต่างๆ เลือกใช้แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดเทคโนโลยีหนึ่ง เพราะการเปลี่ยนเทคโนโลยีการสำรองข้อมูลนั้น หมายถึงข้อมูลเก่าที่เคยสำรองเอาไว้ก่อนหน้าจะไม่สามารถกู้คืนขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ต้องดูแลระบบ Backup หลายๆ ระบบควบคู่กันไปจนกว่าจะย้ายระบบ Backup ได้สำเร็จ ดั้งนั้นการเลือกเทคโนโลยี Backup จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆ แนวทาง ในการเลือกเทคโนโลยี Backup จึงควรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ สามารถทำ Incremental Backup และ Full Backup ได้อย่างไม่จำกัด เพื่อให้ง่ายต่อการสำรองข้อมูลและเป็นไปตามความต้องการของแต่ละองค์กร Data Duplication การลดพื้นที่การเก็บข้อมูลบน disk/storage ด้วยวิธีกำจัดข้อมูลที่ซ้ำๆ ออกไป ให้เก็บไว้เพียงชุดเดียว (unique chunk) เพื่อให้การสำรองข้อมูลนั้นมีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการกู้คืนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่สุด เทคโนโลยีการทำ Duplication จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบสำรองข้อมูลในทุกวันนี้ สามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละระบบ Application แต่ละประเภทอาจมีการสำรองที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้ Backup Solutions ที่มีทางเลือกในการสำรองข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบก็จะทำให้การออกแบบนโยบายการสำรองข้อมูลสำหรับแต่ละระบบ นั้นแตกต่างกันไปได้ตามความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการได้ง่าย มีศูนย์กลางในการจัดการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลทำได้ง่าย […]

การออกแบบระบบงาน Application

การออกแบบระบบงาน Application   Client คือส่วนที่เป็นผู้ใช้งาน ทำการเข้าใช้งานติดต่อกับระบบงานหรือ application นั้นๆ ผ่าน โปรแกรมต่างๆ เช่น Browser หรือ tool application Reverse proxy ทำหน้าที่ในการเก็บ Information ของ Website (Information ได้แก่ หน้าเว็บ, ข้อมูลข่าวสาร ) และลดภาระการทำงานของ application server เพื่อไม่ให้ application Server ทำงานหนักเกินไป กล่าวคือ เมื่อ User มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ (Request) ผ่านทาง Web Browser ในครั้งแรก ตัว Reverse proxy จะนำ Information ของ Website นั้นๆ ไปเก็บไว้ส่วนที่เรียกว่า Cache ถ้า User มีการเรียกใช้งาน […]

1 2 3